Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, die tot stand komt via de website www.barrelstobottles.nl/webshop van Barrels to Bottles, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “ de verkoper”.

2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde website van de verkoper.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

8. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, dienen deze algemene voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde ‘aanvinkvakje’.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

1. Het aanbod op de website, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De verkoper spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke de verkoper vermeldt op de website binden de verkoper niet

2. Ieder aanbod op de website is vrijblijvend.

3. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld.

4. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.

5. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de verkoper (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de verkoper ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de verkoper heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de verkoper er vanuit gaan dat de koper niet zal ontbinden en met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien de wederpartij via de website een bestelling plaatst, ontvangt de wederpartij automatisch een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd door een expliciete bevestiging bijvoorbeeld via een (tweede e-mail), of door de producten te verzenden of af te geven. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien en zodra binnen drie werkdagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, al dan niet per e-mail, aan de wederpartij niet is bericht dat de bestelling niet wordt geaccepteerd.

2. In de automatische bevestigingsemail bevestigt de wederpartij in ieder geval het volgende: a. de belangrijkste kenmerken van het product; b. de prijs inclusief BTW; c. de kosten van aflevering; d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; e. de voorwaarden voor gebruikmaking van het recht van ontbinding en retourzending; f. het bezoekadres van de verkoper. g. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

3. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de verkoper pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand, bedenktijd

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan de verkoper.

3. In geval van ontbinding moeten de producten in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan de verkoper retour gezonden worden. Alleen indien de verkoper bij de verzending van de producten aan de consument al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de kosten voor retourzending binnen de bedenktijd voor rekening van de verkoper.

4. De verkoper zal betalingen van de koopprijs die hij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.

5. De verkoper heeft het recht retour gezonden producten te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de producten zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. De verkoper zal de consument hiervan direct na ontvangst van de producten op de hoogte stellen.

Artikel 5: Inschakeling derden Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de verkoper vereist, mag de verkoper bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. De verkoper verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de verkoper weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De verkoper zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. De verkoper zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en/of andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de verkoper als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

1. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

2. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de verkoper zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

3. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde producten uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt de verkoper de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van de verkoper terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de verkoper het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.

4. De verkoper is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

5. Het risico voor de te leveren producten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren producten het pand, het magazijn of de winkel van de verkoper verlaten of de verkoper aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze producten door hem kunnen worden afgehaald.

6. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de producten feitelijk aan hen ter beschikking staan.

7. Verzending of transport van de producten vindt (tenzij anders afgesproken) plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de verkoper te bepalen wijze. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de producten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de producten plaatsvindt voor risico van de verkoper, maar voor rekening van de consument.

9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde producten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de producten niet worden afgehaald, heeft de verkoper het recht de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de verkoper binnen een door de verkoper te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de producten alsnog te leveren dan wel de producten binnen deze termijn alsnog afhalen.

10. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De verkoper heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de producten aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de verkoper alsnog nakoming te vorderen.

10. Levering vindt alleen plaats wanneer de wederpartij een leeftijd heeft van 18+. Hierop wordt streng gecontroleerd.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde producten direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten aan de verkoper melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de verkoper is gemeld, is geen beroep mogelijk op garantie.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

6. De wederpartij moet de verkoper in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de verkoper verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

8. Geen klachten zijn mogelijk over producten die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties

1. De verkoper staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat:

a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van de verkoper.

b. geen klachten mogelijk zijn ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.

2. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de producten wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze producten, garandeert de verkoper slechts dat de producten geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. De wederpartij kan geen beroep doen op garantie indien:

a. de wederpartij de voor de producten overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan. b. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de verkoper verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

c. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de producten;

d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de verkoper verstrekte informatie;

e. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren producten heeft gemaakt; f. door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.

4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

5. Bij een terecht beroep op de garantie zal de verkoper – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor vervanging of herstel van de producten, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel (artikel 10).

6. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument bij een terecht beroep op de garantie de keuze tussen herstel of vervanging van de producten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de verkoper. In het laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke mededeling ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de verkoper gegeven garanties aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de verkoper alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de verkoper aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de verkoper gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten.

5. De wederpartij moet de verkoper uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. De verkoper is niet aansprakelijk in de gevallen genoemd in artikel 9 lid 3.

8. De wederpartij is in de gevallen genoemd in artikel 9 lid 3 volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.